logo BIP logo Satyrykonu link do strony
link do strony Legnickiej Akademii Filmowej Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Festiwal Chóralny Legnica Cantat

 Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 27 marca 2020 roku, w sprawie zakazu organizowania zajęć i imprez do dnia 30 czerwca 2020r., Legnickie Centrum Kultury postanowiło przełożyć termin 51. edycji Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat na rok 2021.

Jednocześnie Organizator zapewnia, że wszystkie zespoły zakwalifikowane do konkursu zachowują gwarancję uczestnictwa. Już dziś zapraszamy do Legnicy w dniach
19-21 listopada 2021 r.

KONKURS

O FESTIWALU

KONKURS KOMPOZYTORSKI LC 51


Pliki do pobrania

REGULAMIN LC 51


Celem Festiwalu jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,

 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,

 • nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,

 • popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,

 • promocja współczesnej literatury chóralnej.


 • Festiwal Chórów LEGNICA CANTAT 51

  Festiwal Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Festiwalu stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ja trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopie oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy festiwalu walczą o kopie nr1.


  Warunki uczestnictwa w Festiwalu

  1. Festiwal Chórów LEGNICA CANTAT 51 odbędzie się w dniach
   22-24 maja 2020 r. w Legnicy.

  2. Uczestnikami Festiwalu mogą być chóry amatorskie i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).

  3. Zespoły pragnące wziąć udział w Festiwalu przesyłają:
   • wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,

   • dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
   • partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.


  4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2020 r.

  5. O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 29.02.2020 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.

  6. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.

  7. Rada Artystyczna ma prawo na wniosek organizatorów lub członków Rady zaprosić do konkursu wybrane chóry, wówczas zespoły te zwolnione są z obowiązku nadesłania nagrań, wysyłają tylko partytury konkursowe.

  8. Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł od osoby.

  9. Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany.

  10. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).

  11. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora z tekstem w języku polskim.

  12. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.

  13. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 maja (sobota) 2020 r.

  14. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony. Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.

  15. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w Festiwalu reguluje umowa między organizatorem a instytucja delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu.


  Rada Artystyczna, Jury konkursu

  1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Festiwalu złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.

  2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Festiwalu.

  3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.

  4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.

  5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

  6. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.

  7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.


  System oceniania

  1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:

   1. technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm

   2. interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy , konstrukcji frazy , stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru

   3. całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.

  2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.

  3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników konkursu.


  Nagrody

  1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

   • Grand Prix Nagroda Główna
    Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN

   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 6.000 PLN

   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 4.000 PLN

   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 3.000 PLN

   • Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.


  2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:

   • złoty dyplom 90 - 100 punktów
   • srebrny dyplom 80 - 89,9
   • brązowy dyplom 70 - 74,9
   • dyplom uczestnictwa - poniżej 70 pkt


  3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.

  4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

  6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

  7. Decyzje Jury są ostateczne.


  Spotkania i koncerty

  1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.

  2. Zespoły uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Festiwalu oraz przygotowania stosownego programu.

  3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2020 r.


  Postanowienia ogólne

  1. Zgłoszenie chóru do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.


  Szczegółowych informacji udziela:

  Agnieszka Kubik
  tel: (76) 72 33 700
  fax: (76) 723 32 82
  e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl
  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
  PROGRAM RAMOWY


  Harmonogram koncertów konkursowych
  RADA ARTYSTYCZNA  Stanisław Krawczyński
  Dariusz Dyczewski
  Agnieszka Franków-Żelazny

  JURY LC  Stanisław Krawczyński
  Małgorzata Podzielny
  Dariusz Dyczewski
  Aleksandra Paszek-Trefon
  Benedykt Błoński
  Agnieszka Szumiło
  Elżbieta Wtorkowska
  Krystyna Stańczak-Pałyga

  UCZESTNICY LC 51  POSTACIE  Henryk Karliński

  W roku bieżącym mija 39. rocznica śmierci Henryka Karlińskiego, wybitnego muzyka i długoletniego działacza kultury w Legnicy, którego imię nosi obecnie Legnickie Centrum Kultury. Pragniemy więc w skrócie przypomnieć młodszym rocznikom tę znaną i popularną za życia postać oraz jej dorobek. Henryk Karliński urodził się 10 lutego 1922 r. w Częstochowie. Był synem Antoniego i Feliksy, córki Walentego i Marianny Chędzińskich z domu Szymala. W 1925 roku urodził się młodszy brat Henryka - Tadeusz. Po dwóch miesiącach jednak zmarł. Przed ukończeniem 8 roku życia zmarła również jego matka. Swoje wykształcenie Henryk Karliński zdobywał we Francji, w Tuluzie. Wojna przerwała jednak dalszą edukację i zmusiła go do zmiany planów. Po powrocie do Polski na krótko zamieszkuje w Częstochowie. W latach 1947-1949 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej, w Dusznikach Zdrój, prowadzonej przez Braci Szkolnych ucząc m.in. języka francuskiego. Dwa lata później osiedlił się w Legnicy. Do roku 1958 pracował kolejno jako nauczyciel i kierownik świetlic w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w kilku szkołach średnich. Następnie został zaangażowany do powstałego wówczas Miejskiego Domu Kultury, który w 1966 r. przemianowany został na Legnicki Dom Kultury. W roku 1975 placówkę tę przekształcono w Wojewódzki Dom Kultury i tu Henryk Karliński, mimo długotrwałej i ciężkiej choroby serca, pracował aktywnie do ostatnich chwil swego życia. Zmarł 5 grudnia 1975 r. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się przede wszystkim na dwóch dziedzinach: teatrze i muzyce, a ściślej na muzyce chóralnej. Omawiając dokonania Karlińskiego w zakresie muzyki należy z jednej strony podkreślić jego działalność dyrygencką, a z drugiej - prace przy organizacji różnorodnych imprez muzycznych, z których część zyskała ogromne znaczenie w życiu kulturalnym miasta i całego regionu. Działalność dyrygencka Henryka Karlińskiego rozpoczęła się jesienią 1949 r., kiedy to założył przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy chór "Madrygał". Na początku lat 60. zespół ten przeobraził się w chór mieszany i w tej postaci, prowadzony przez kolejnych dyrygentów, następców Karlińskiego, istnieje i działa do dnia dzisiejszego. Równie wiele uwagi poświęcał popularyzacji i doskonaleniu ruchu chóralnego. Temu właśnie miał służyć, zapoczątkowany przez Niego, Ogólnopolski Festiwalu Chórów "Legnica Cantat", który ze skromnego Dolnośląskiego Święta Pieśni, zorganizowanego po raz pierwszy w 1967 r., rozrósł się w niedługim czasie do rozmiarów imprezy ogólnopolskiej, cenionej wysoko przez dyrygentów i zespoły chóralne w całym kraju. Henryk Karliński umiał rozbudzać zainteresowanie muzyką w całym jej bogactwie. Większość koncertów chóru "Madrygał" sam opatrywał interesującym komentarzem. Organizował także koncerty i imprezy muzyczne z udziałem wykonawców profesjonalnych. Z jego inicjatywy nawiązane zostały kontakty ze Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesse Musicale de Pologne", zaś rezultatem tej współpracy stały się Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, które po raz pierwszy odbyły się we wrześniu 1971 r. Również i ta impreza, organizowana przez ponad 20 lat w Legnicy i innych miastach regionu, przetrwała długo po śmierci jej inicjatora. Osobne miejsce wśród zainteresowań Henryka Karlińskiego zajmowała przeszłość kulturalna Legnicy i Dolnego Śląska. Posiadał w tej dziedzinie dużą wiedzę i stale ją uzupełniał. W efekcie powstał cykl artykułów poświęconych przede wszystkim dziejom kultury muzycznej Legnicy. Były one zamieszczane m.in. w programach koncertowych "Madrygału" oraz Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, bowiem w ten sposób zawarte w nich treści stawały się bardziej dostępne ogółowi słuchaczy i mieszkańców miasta. Szczególnym obiektem zainteresowań Karlińskiego była słynna biblioteka muzyczna książąt legnickobrzeskich "Rudolfina", której systematyczne zbadanie próbował zainicjować w środowisku muzykologów. Także i te starania, choć już po Jego odejściu, przyniosły należyte rezultaty w postaci opracowanego przez Anielę Kolbuszewską katalogu zachowanych zbiorów z tej biblioteki. Henryk Karliński był postacią wyjątkową i do dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem wspominają Go dawni chórzyści, muzycy i ówcześni działacze kultury. Imponowało Jego całkowite oddanie się pracy i życiowym pasjom, zaś każdy, kto się z Nim zetknął, pozostawał pod wrażeniem jego ogromnej, wszechstronnej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości, z jaką urzeczywistniał swe zamierzenia. Bardziej uważni obserwatorzy widzieli też, pokrywaną szorstkością i pewną dawką uszczypliwości, skromność, dobroć i życzliwość wobec otoczenia.  Jerzy Liban

  Jerzy Liban urodził się w Legnicy ok. roku 1464, zmarł w Krakowie po roku 1546. Był teoretykiem muzyki, kompozytorem, humanistą i grecystą. Studiował w Krakowie i tam też pozostał jako wykładowca na uniwersytecie oraz początkowo kantor, a następnie rektor szkoły parafialnej przy kościele NMP, w której uczył greki, muzyki i prozodii łacińskiej. Należał do znaczniejszych postaci w środowisku intelektualnym Krakowa. Związany był z kręgiem humanistów, głównie Ślązaków, skupionych wokół znanej krakowskiej rodziny Bonerów. Do jego protektorów należeli także m.in. Piotr Tomicki, Piotr Gamrat i Stanisław Hozjusz.

  Wśród 16 prac Jerzego Libana wydanych w Krakowie drukiem dwa traktaty poświęcone są muzyce: De accentuum ecclesiasticorum exquisita ratione ("O wybornej metodzie stosowania akcentów kościelnych") i De musicae laudibus oratio ("Mowa o pochwałach muzyki"). Odwierciedlają one zarówno jego osobiste zainteresowania i wielką erudycję, jak też kierunki panujące w ówczesnej teorii muzyki. Przykłady muzyczne, zamieszczone w tych rozprawach, są zarazem jedynymi zachowanymi przykładami twórczości muzycznej Libana. Pozwalają one wysoko ocenić zarówno jego uzdolnienia, jak i znajomość kontrapunktu.  LAUREACI  Zdobywcy Lutni im. Jerzego Libana


  • 2018 LEGNICA CANTAT 49
   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. MAREK GANDECKI

  • 2017 LEGNICA CANTAT 48
   Zespół wokalny RONDO z Wrocławia
   dyr. MAŁGORZATA PODZIELNY


  Zdobywcy Rubinowej Lutni


  • 2016 LEGNICA CANTAT 47
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

  • 2015 LEGNICA CANTAT 46
   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. MAREK GANDECKI

  • 2014 LEGNICA CANTAT 45
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

  • 2013 LEGNICA CANTAT 44
   Chór Dziewczęcy CANTABILE w Olsztynie
   dyr. AGATA WILIŃSKA

  • 2012 LEGNICA CANTAT 43
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. Dariusz Zimnicki

  • 2011 LEGNICA CANTAT 42
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Iriny Bogdanovich.

  • 2010 LEGNICA CANTAT 41
   Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny


  Zdobywcy Złotej Lutni


  • 2009 LEGNICA CANTAT 40
   Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej PRO FORMA w Olsztynie (Złota Lutnia przechodzi na własność chóru)
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2008 LEGNICA CANTAT 39
   Oktet Wokalny OCTAVA w Krakowie
   dyr. Zygmunt Magiera

  • 2007 LEGNICA CANTAT 38
   Chór Dziewczęcy SKOWRONKI Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
   dyr. Alicja Szeluga

  • 2006 LEGNICA CANTAT 37
   Chór Kameralny AKADEMII MUZYCZNEJ w Bydgoszczy
   dyr. Janusz STANECKI i Monika WILKIEWICZ

  • 2005 LEGNICA CANTAT 36
   Chór Kameralny ASTROLABIUM
   Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
   dyr. Kingi Litowskiej

  • 2004 LEGNICA CANTAT 35
   Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny

  • 2003 LEGNICA CANTAT 34
   Chór Kameralny MUSICA VIVA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
   dyr. Marek Gandecki

  • 2002 LEGNICA CANTAT 33
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2001 LEGNICA CANTAT 32
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2000 LEGNICA CANTAT 31
   Bielski Chór Kameralny Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Beata Borowska

  • 1999 LEGNICA CANTAT 30
   Chór Chłopięcy PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI w Bochni
   dyr. ks. Stanisław Adamczyk

  • 1998 LEGNICA CANTAT 29
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz


  Zdobywcy Srebrnej Lutni


  • 1997 LEGNICA CANTAT 28
   Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
   dyr. Janusz Wiliński (Srebrna Lutnia przechodzi na własność chóru)

  • 1996 LEGNICA CANTAT 27
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz

  • 1995 LEGNICA CANTAT 26
   Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
   dyr. Tadeusz Eckert

  • 1994 LEGNICA CANTAT 25
   Chór Kameralny CANTICA CANTAMUS w Białymstoku
   dyr. Wioletta Bielecka

  • 1993 LEGNICA CANTAT 24
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  • 1992 LEGNICA CANTAT 23
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  • 1991 LEGNICA CANTAT 22
   Chór Młodzieżowy AVE SOL Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Leszek Pollak

  • 1990 LEGNICA CANTAT 21
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  • 1988 LEGNICA CANTAT 20
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  • 1987 LEGNICA CANTAT 19
   Akademicki Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE w Poznaniu
   dyr. Barbara Nowak


  Zdobywcy Brązowej Lutni


  • 1986 LEGNICA CANTAT 18
   Chór Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki (Brązowa Lutnia przechodzi na własność chóru)

  • 1985 LEGNICA CANTAT 17
   Chór Akademicki ORGANUM w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  • 1984 LEGNICA CANTAT 16
   Zespół Madrygalistów w Czechowicach Dziedzicach
   dyr. Anna Szostak-Myrczek

  • 1983 LEGNICA CANTAT 15
   Częstochowski Chór Kameralny
   dyr. Krzysztof Pośpiech

  • 1981 LEGNICA CANTAT 14
   Chór REZONANS CON TUTTI IV LO i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu
   dyr. Norbert Kroczek

  • 1980 LEGNICA CANTAT 13
   Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
   dyr. Irena Marciniak

  • 1979 LEGNICA CANTAT 12
   Akademicki Chór ORGANUM przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  • 1978 LEGNICA CANTAT 11
   Chór Kameralny Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze
   dyr. Stanisław Malawko

  • 1977 LEGNICA CANTAT 10
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   dyr. Janusz Dzięcioł

  • 1976 LEGNICA CANTAT 9
   Chór Akademicki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Stanisław Kulczyński

  • 1975 LEGNICA CANTAT 8
   Chór MADRYGAŁ Legnickiego Domu Kultury
   dyr. Henryk Karliński

  • 1974 LEGNICA CANTAT 7
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  • 1973 LEGNICA CANTAT 6
   Chór Akademii Medycznej w Gdańsku
   dyr. Ireneusz Łukaszewski

  • 1972 LEGNICA CANTAT 5
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  • 1970 LEGNICA CANTAT 4
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   Janusz Dzięcioł

  • 1969 LEGNICA CANTAT 3
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Maciej Jaśkiewicz

  • 1968 LEGNICA CANTAT 2
   Chór Związku Zawodowego Kolejarzy przy DOKP w Katowicach
   dyr. Krystyna Świder

  • 1967 LEGNICA CANTAT 1
   Chór Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego
   dyr. Mieczysław Matuszczak  KONKURS KOMPOZYTORSKI LC 50


  Zadaniem muzyków przystępujących do tegorocznego konkursu kompozytorskiego Legnica Cantat było przygotowanie utworu na chór a capella do tekstu w języku polskim. W tym roku zgłoszono 11 partytur. Prawykonanie zwycięskiego utworu odbędzie się 1 czerwca 2019 roku (sobota) podczas koncertu o godz. 18.30, a wykona go Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Marka Gandeckiego.


  JURY KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO  Prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil - przewodniczący

  Studiowała kompozycję w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu początkowo u prof. Stefana Bolesława Poradowskiego (1966-1967), a następnie w klasie prof. Tadeusza Natansona (1967-1971). W 1978 roku jako stypendystka rządu francuskiego uczestniczyła w wykładach Oliviera Messiaena (Konserwatorium) i Pierre Bouleza (IRCAM) w Paryżu, a także w seminarium autorskim Iannisa Xenakisa w Aix en Provence. Była również stażystą w Studio Muzyki Eksperymentalnej w Marsylii. Od roku 1971 zawodowo związana z PWSM we Wrocławiu (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), gdzie od roku 1977 prowadzi klasę kompozycji. W latach 1991-2017 kierowała pracą Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki wrocławskiej Akademii Muzycznej (od roku 2010 Katedra Kompozycji). W 1993 otrzymała tytuł naukowy profesora. W latach 1998-2009 była również wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jej absolwenci zajmują istotną pozycję wśród kompozytorów polskiej muzyki współczesnej.
  Uczestniczyła w pracach Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (1994-1997). W latach 1996-2008 pełniła kolejno funkcje doradcy programowego, kierownika oraz dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Była członkiem Komitetu Honorowego Światowych Dni Muzyki Wrocław 2014.
  Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu im. Grzegorza Fitelberga (1971), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego GEDOK w Mannheim (1975), Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1987). W 1989 otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1998 - Nagrodę im. Św. Brata Alberta, w 2002 - Wrocławską Nagrodę Muzyczną, w 2004 - Nagrodę Doroczną Związku Kompozytorów Polskich, w 2006 - Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2013. Uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013).
  Dorobek kompozytorki obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w większości ujętych w cykle. Najważniejszy z nich to cykl wielkich form pod wspólnym tytułem Freski: I Reanimacja - człowiek i życie na wielką orkiestrę symfoniczną (1971), II Epitaphios - człowiek i śmierć na wielką orkiestrę symfoniczną (1976), III Ikar - człowiek i marzenia na wielką orkiestrę symfoniczną (1979), IV …alla campana… - człowiek i pamięć na fortepian i orkiestrę (1985), V Eternel - człowiek i wiara na sopran, chór chłopięcy, chór mieszany i wielką orkiestrę (1989), VI Palindrom - człowiek i tęsknota na wielką orkiestrę smyczkową z klawesynem amplifikowanym (1994), VII Uru Anna (Światło Nieba) - człowiek i światło na tenor, wielki chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną(1999); cykl utworów na perkusję: Ostinato na kwartet perkusyjny (1974), Kanon na grupę motoryczną (1975), Studio per violino et Tam-tam (1975), BIS - JOKE na perkusję i fortepian (1985), TRIANGLE ! na sekstet perkusyjny (II wersja 1990); cykl myśląc o Vivaldim: …el Condor… - wiosna na 2 marimby i orkiestrę smyczkową (1996), …como el sol e la mar… - lato na flet i orkiestrę kameralną (2007/2008); cykl madrygały: W poszukiwaniu wędrującego echa na 2 skrzypiec (2000), Algorytm snu wielkiego miasta na marimbę (2001), Ptaki na horyzoncie zmierzchu na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (2006), Madrygał na dwa fortepiany (2011); cykl reportaże: Niedziela Palmowa w Nazareth na saksofon, perkusję i organy (2009), ICE - LAND …tęczowe mosty nad Dettifoss… na 22 instrumenty smyczkowe i harfę amplifikowaną (2011), Figury na piasku …wędrówki odwiecznego skarabeusza… na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2014); cykl ekomuzyka: Le soleil - koncert na perkusję i orkiestrę(1991), Terra na chór męski i fortepian (1995), Bartokiana na wiolonczelę i fortepian (1995), wersja na marimbę i orkiestrę kameralną (2000), wersja na flet, saksofon i fortepian (2015), Muzyka lidyjska na orkiestrę smyczkową (2002), Strumyk i słonko na inkrustowany fortepian (2007), Lasy Deszczowe na flet i orkiestrę symfoniczną (2013), Galaktikos α na flet i organy (2015). Niezależnymi pozycjami są: balet W królestwie jesiennych liści, dwa kwartety smyczkowe - Arabesca i Kwartet lidyjski, utwory dla dzieci i młodzieży, MAGNIFICAT MM na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2004), HARMONY′S na orkiestrę (2011), Tryptyk na dwa flety i organy (2017) i Assisi na wiolonczelę akustyczną/elektryczną, chór dziecięcy i wielką orkiestrę symfoniczną (2017).

  prof. Dariusz Dyczewski

  Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

  W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

  Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

  Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

  Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

  prof. Stanisław Krawczyński

  Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) - polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Honoris Gratia". (źródło: Wikipedia)

  Pliki do pobrania:

  1. Regulamin LC 51 (.pdf)

  2. Legnica Cantat 51 karta zgłoszenia(.docx)


  Pliki multimedialne do pobrania:

  1. Zaproszenie na Cantat (video/mp4)

  2. Cantat spot (video/mp4)


   
  logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  reklama Galerii Piastów
  logotyp sieci hoteli Qubus
  logo LPWIK
  logotyp radio taxi Wicar
  LOGO COLEGIUM WITELONA
  logotyp KGHM
  logotyp MPK Legnica
  logo ZAIKS-u
  logotyp Footbal Academy
  logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.
   
                   


  © Legnickie Centrum Kultury 2003-2024   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl, Deklaracja dostępnosci