logo BIP logo Satyrykonu link do strony
link do strony Legnickiej Akademii Filmowej Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
 2. przez adres email: sekretariat@lck.art.pl
 3. telefonicznie: 76 723 37 00
2. Inspektor ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest Pan Radosław Kichewko.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica,ul. Chojnowska 2 z dopiskiem "IODO"
 2. przez adres e-mail: iodo@lck.art.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

4. Odbiorcy danych osobowych:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
 3. podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Legnickiego Centrum Kultury.
5. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. jeżeli przetwarzanie dobywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

7. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Źródło: LCK   2019-10-10


 

   Recenzje

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
LOGO COLEGIUM WITELONA
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                 


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2024   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl, Deklaracja dostępnosci