logo BIP logo Satyrykonu link do strony
link do strony Legnickiej Akademii Filmowej Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Zapytanie ofertowe Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018".

 

Data rozpoczęcia przetargu: 2018-02-16ZAPYTANIE OFERTOWE
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018"
na terenie lotniska w Legnicy


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

1. ZAMAWIAJĄCY

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
Tel. 767233700
e-mail: sekretariat@lck.art.pl
NIP: 691 10 05 560
zwany dalej Organizatorem

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy ŚWIĘTO LEGNICY 2018 odbywającej się w dniach 22-24 czerwca 2018 r. w Legnicy na terenie byłego lotniska zgodnie z riderami technicznymi wykonawców takich jak:

- Ania Wyszkoni
- Enej
- Redlin
- wykonawcy lokalni

Do realizacji wyżej wymienionej imprezy oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego popularność oraz poziom artystyczny.
Oferent winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg. riderów oraz specyfikacji technicznych przedstawionych przez Organizatora.
Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
- dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według riderów wymienionych wykonawców
- dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według riderów wymienionych wykonawców
- obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego podczas prób i w czasie trwania imprezy ​
- montaż podestów scenicznych pod perkusje zgodnie z riderami zespołów ( będą przygotowane przez organizatora obok sceny)
- reżyserka monitorowa -bezpieczna, stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr. Minimalne wy miary reżyserki 4m x 3m. Nieakceptowalne są rozwiązania typu namioty handlowe
- reżyserka FOH jednopoziomowa z konstrukcji typu layher o wymiarach min 4m x 4m, zadaszona i zabezpieczona na wypadek złych warunków atmosferycznych. Nieakceptowalne są rozwiązania typu namioty handlowe
- wymagane są wieże layher o wysokości co namniej 9 m do podwieszenia systemu nagłośnieniowego wysłonięte atestowanym materiałem dzwiękoprzepuszczalnym.
- dowóz 60 szt. podestów scenicznych oraz nóżek umożliwiających zbudowanie podłogi scenicznej o wysokości 160 cm wraz z barierkami oraz 4 komplety schodów z barierkami w dniu 20 czerwca do godziny 9.00. Organizator we własnym zakresie dostarczy wymaganą nie zbędą konstrukcje sceniczną na terenie odbywania się imprezy.
- Organizator przekaże scenę w dniu 21.06.2018 o godz. 8.00 i od tego momentu odpowiedzialny za nią będzie oferent przez cały okres trwania imprezy. Obdiór sceny nastąpi po demontażu oświetlenia oraz naglośnienia dnia 25.06.2018 do godziny 18.00

3.CZAS REALIZACJI :

22- 24 czerwca 2018r.
Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia - 22.06.2018 godz. 9.00
Zakończenie imprezy - 24.06.2018 ok. godz. 24.00
Należy uwzględnić planowane montaże oraz demontaże.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

- cena brutto - 100%
- wykazanie minimum 3 usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia oferty, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia, z podaniem danych kontaktowych podmiotów organizujących/zlecających obsługę danego wydarzenia
- Organizator wymaga pisemnego potwierdzenia akceptacji wymaganego bądź zastępczego sprzętu raiderowego od managnetu zespołów. W przypadku problemów lub niejasności wynikajacych z umów z wykonawcami dotyczącymi sprzętu riderowego odpowiedzialność za rozwiazanie niejasności spoczywa na oferencie. Wynikających z powyższych zapisów ewentualne zwiększone koszty obsługi technicznej imprezy nie moga obciążać zamawiającego
- Oferent powinien posiadac niezbędne kwalifikacje umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia ​
- przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy dostarczyć na adres:

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
lub pocztą elektroniczną sekretariat@lck.art.pl
w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 14.00.
7.ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Karol Rychter 601 409 181


Pliki do pobrania:

1. Załącznik 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik 2 / rider 1

3. Załącznik 3 / rider 2

4. Załącznik 4 / rider 3

5. Załącznik 5 / rider 4

6. Załącznik 6 / rider 5

7. Załącznik 7 / rider 6

8. Załącznik 8 / rider 7

9. Załącznik 9 / rider 8

10. Protokół z otwarcia ofert.


 

Przetargi

Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2023".
Zamówienie publiczne "Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup konsoli do świateł scenicznych."
Rozstrzygnięcie przetargu na fizyczną ochronę mienia i obiektu zwanego Akademią Rycerską w Legnicy.

[czytaj więcej...]logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
LOGO COLEGIUM WITELONA
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.
 
                 


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2024   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl, Deklaracja dostępnosci